KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA
İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (PDF)KVKK Başvuru Formu (PDF)
07/04/2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatını haiz Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (“Mars Sportif”) , Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları işbu Aydınlatma Metni ile üye ve müşterilerinin bilgi ve incelemesine sunmaktadır.

Bu Aydınlatma Metni Mars Sportf’e ait internet site(ler)ini (“Site”) ve Mars Sportif’e ait hizmetleri kullanan tüm ziyaretçiler (“Ziyaretçi”) ve/veya Mars Sportif Üyelik ve Abonelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formunu onaylamak suretiyle Şirketimiz’in hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunan tüm şahıslar (“Üye(ler)”, “Müşteri(ler)”) ile bu suretle Şirketimiz’e verilen tüm kişisel veriler için geçerlidir.

İşbu Aydınlatma Metni haricinde Mars Sportif Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na internet sitemizin sayfasından ulaşarak konuyla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

1.Veri Sorumlusu Tarafından Aydınlatma

Şirketimiz tarafından, üyelik sırasında paylaşmış olduğunuz, ad, soyad, doğum tarihi, TC Kimlik No (TC Vatandaşı olmayanlar için Pasaport No), cep telefonu numarası, e-posta adresi, cinsiyet, adres, sosyal medya hesaplarınızla bağlanılması durumunda sizin sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiğiniz bilgiler, kimlik ibrazının gerekli olduğu durumlarda kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan kişisel verileriniz, üyelik süresince kulübe giriş-çıkış bilgileriniz veri sorumlusu sıfatıyla saklanmakta ve işlenmektedir.

Şirketimiz, hizmetlerini sunarken kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte olup; Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da tarafınızca Şirketimiz ile paylaşılan ya da paylaşılacak şahsınıza ait veriler, yalnızca aşağıda açıklanan kapsamda ve Kanun’da öngörülen şekillerde Şirketimiz tarafından işlenecektir.

2.Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Şekli

Şirketimiz’e ait internet siteleri, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar, şubeler/kulüpler, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, “site” ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies)/internet aracılığıyla, kişisel verileriniz, Kanun’a uygun şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Ayrıca aşağıda detaylı şekilde yer verildiği üzere Şirketimiz’e ait spor salonlarında güvenlik amacıyla kamera kaydı yapılmakta ve bu kayıtlar geçici süreyle tutulmaktadır. Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz/kulüplerimiz, bağlı şirketler tarafından veya internet siteleri aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen şekillerde kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki, kanuni sebeplerle ya da Şirketimiz tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Şirketimiz tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenebilir.

3.Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Kanunun 5/2.a maddesi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından saklanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından abonelik/üyelik ve mesafeli satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına;

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği; taraflar arasındaki tüketici ilişkisi çerçevesinde fatura süreci ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Şirketimiz’in tabi olduğu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca,  “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmekte, tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek saklanmaktadır.

Bununla birlikte kişisel verileriniz abonelik/üyelik ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ifası, bu kapsamda yapılacak tahsilat işlemleri ile doğrudan doğruya ilişkili olması sebebiyle ve üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini, verimliliğini sağlamak, kulüp ve üyelik koşullarında oluşacak değişiklik, yenileme ve benzeri hususlarda bilgilendirmek adına ve/veya Site üzerinden üye kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla Kanun’un 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak veya 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay verilmiş olması halinde bu kanun kapsamında üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, üye ve müşterilerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek amacıyla, ve aynı zamanda üye tarafından seçilen üyelik tipi ve bu üyelik tipi kapsamında üyeye sağlanan, hak, fayda ve avantajlardan üyenin faydalandırılabilmesi amacı da dahil olmak üzere Kanun’un 5/2.e maddesi uyarınca “Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”  sebebine dayanılarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından saklanmakta, işlenmekte, Tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek saklanmaktadır.

Bu maddede belirtilen 5/2.a “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hususlarına ilişkin detaylı bilgilere Şirketimiz’e ait internet sitelerinde yer alan Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

4.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi Ve/Veya Kuruluşlar

Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla, Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin Kanun kapsamında aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

Her nevi resmi merci ve kurumlar, Şirketimiz’in hissedarları ve doğrudan/dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştirakleri, Şirketimiz’in faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/iş birliği yaptığı, yazılım program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar; üye tarafından seçilen üyelik tipi kapsamına dahil olan hak, fayda ve avantajları üyeye sağlayacak olan diğer ilgili üçüncü şirket ve kişilerdir.

5.Çerez (Cookie) Kullanımı

Çerezler, internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Şirketimiz, Site Ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, Ziyaretçi ve Üyeleri kampanya ve avantajlardan haberdar etmek amacıyla ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metni ile belirlenen ve sair mevzuatta öngörülen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak ve güvenli olarak saklayacak olup; gerektiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

İnternet sitelerimizde tarayıcınızı kapattığınızda sona eren oturum çerezleri ve sabit diskinizde uzun süre kalan kalıcı çerezler kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızın ayarlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir veya tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda siteyi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya sınırlı erişebilirsiniz. Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcıların internet sitesi reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, ziyaretçilerin internet sitesine geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için de İnternet Sitesi tarafından ve Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

6.MAC+ Uygulaması Apple Health Kit ve Google Health Kit Kullanımı

Apple Health Kit:

Apple’ın (Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, ABD; “Apple”) HealthKit-Framework özelliğini kullanıyoruz. Bu özellik, iPhone ve Apple Watch cihazlarında sağlık ve fitness verilerinin kaydedilmesi için merkezi bir kayıt ortamı sunmakta ve kullanıcının açık onayı doğrultusunda uygulamaların bu verilere erişmesi ve paylaşması için HealthKit Store ile iletişim kurmasını mümkün kılmaktadır. Açık onayınız doğrultusunda, HealthKit’in sağlık ve fitness aktivitelerini takip etme kapsamında topladığı (mümkün olduğunda) kalp ritmi ve workout bilgileri (workout başlangıç ve bitiş tarihi, süresi, türü, açık hava ve ev, temposu) gibi bilgileri işleyebiliriz. iPhone veya Apple Watch cihazında HealthKit Framework özelliğini etkinleştirdiğinde, MAC+, onayın doğrultusunda etkinlik enerjisi, mesafe (yürüme ve koşma) ve workoutlar (antrenman başlangıcı ve bitişi (tarih)), antrenman süresi, antrenman türü, iç mekan ya da dış mekan) gibi bilgileri Apple’a gönderebilir. Böylece sağlık ve fitness etkinliklerini takip edebilir ve görüntüleyebilirsin. HealthKit Framework’e üründe gösterilebilen ve onay gerektiren yeni veri kategorileri eklenebilir. Apple’ın verilerine erişmesini istemediğin zaman bunu engelleyebilirsin ve verilerinin paylaşılmasını mobil cihazının ayarlarını değiştirerek önleyebilirsin. HealthKit’e ilişkin diğer bilgilere buradan erişebilirsiniz.

Google Health Connect:

Google’ın (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; “Google”) Google Health Connect özelliğini kullanıyoruz. Bu özellik, Android telefonunda sağlık ve fitness verilerinin kaydedilmesi için merkezi bir kayıt ortamı sunmakta ve kullanıcının açık onayı doğrultusunda uygulamaların bu verilere erişmesi için Google Health Connect ile iletişim kurmasını mümkün kılmaktadır. Sağlık ve fitness etkinliklerini takip edebilmen ve görüntüleyebilmen için, açık onayın doğrultusunda Google Health Connect’e antrenmanına ilişkin bilgileri (antrenman başlangıcı ve bitişi (tarih)), antrenman süresi, antrenman türü ve workout adı) gönderiyoruz. Google Health Connect’e üründe gösterilebilen ve onay gerektiren yeni veri kategorileri eklenebilir. Health Connect’ten de bilgi almamız durumunda, bu bilgilerin kullanımı Sınırlı Kullanım gereklilikleri de dahil olmak üzere Health Connect İzinleri politikasına uygun olacaktır. Google’ın verilerine erişmesini istemediğin zaman bunu engelleyebilirsin ve verilerinin paylaşılmasını mobil cihazının ayarlarını değiştirerek önleyebilirsin. Google Health Connect’e ilişkin diğer bilgilere buradan erişebilirsin.

7.Güvenlik Kameraları Hakkında Bilgilendirme

Kulüplerimiz içerisinde soyunma odaları ve tuvaletler dışında Şirketimiz tarafından uygun görülen alanlarda güvenlik kamerası vasıtasıyla güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Bu veriler Şirketimiz tarafından başkaca herhangi bir sebeple aktarılmamakta ve/veya 3. Şahıslarla paylaşılmamaktadır. Bu veriler ilgili kulübün hard disk kapasitesine göre ve fakat her halükarda 1 ayı geçmemek kaydıyla tutulmakta, herhangi bir resmi makam ve/veya kolluk kuvvetleri tarafından talep edilmediği müddetçe bu süre sonunda mevcut görüntü üzerine yeni görüntü yazılması sebebiyle yok edilmektedir.

8.Kanun Uyarınca Şirket’in Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

Kanun’un 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

· Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
· Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde,
·  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
· Şirketimiz’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
· Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde,
· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,
· Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.

9.Kanun Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Bu madde kapsamındaki haklarınız ile kişisel verilerinizin güncelleme ve değişiklik taleplerinizi, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07/10/2016 tarihinden itibaren noter aracılığı ile ve/veya kimlik doğrulamasının yapılmış olması kaydıyla şirket merkez adresine bizzat başvurmak suretiyle kullanmanız mümkündür. Ayrıca Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra, bu yöntemler üzerinden başvuruların ne şekilde alınacağı Şirket tarafından duyurulacaktır. Şirket, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kanun’un 13. Maddesi kapsamında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

MARS SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Beşiktaş V.D. Vergi Kimlik No: 6120525594
Mersis No: 0612052559400010
Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No: 4 Kat: 1 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul
Telefon no: 0212 970 19 00

MAC+
KULÜP VE STÜDYOLAR